Stanovy

 

 

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Článek I.
Název a sídlo sdružení 
1.1. Oficiální název občanského sdružení je Fanklub HC Stadion Litoměřice (dále v textu jen ”sdružení”). 
1.2. Sdružení sídlí ve statutárním městě Pohořany na adrese: Pohořany 52, 411 41 Žitenice
 
Článek II.
Charakter sdružení 
2.1. Fanklub HC Stadion Litoměřice je občanským sdružením příznivců litoměřického hokejového klubu HC Stadion Litoměřice. Sdružení je založeno na základě čl. 20 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Má vlastní právní subjektivitu. 
2.2. Sdružení je jedinou místně příslušnou organizační jednotkou, která se již dále vnitřně nečlení na nižší organizační složky s právní subjektivitou. 
 
Článek III.
Cíle a zaměření činnosti 
3.1 Publikační a propagační činnost se zaměřením na hokej v Litoměřicích.
3.2 Sdružovat občany s cílem, pomoc zvyšovat úroveň ledního hokeje v Litoměřicích.
3.3 Podpora hráčů a oddílu ledního hokeje.
3.4 Zprostředkování a realizace charitativních a společenských akcí za účelem propagace
hokejového klubu
3.5 Propagování a rozšíření sdružení po Ústeckém kraji.
3.6. Při realizaci svých cílů postupuje sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě těchto stanov a rozhodnutí svých vrcholných orgánů
 
HLAVA DRUHÁ
ČLENSTVÍ A ČLENOVÉ 
 
Článek IV.
Členství ve sdružení - jeho vznik a zánik 
4.1. Členové přípravného výboru se stávají dnem registrace sdružení jeho zakládajícími členy. 
4.2. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, pokud: 
a) podá řádně vyplněnou přihlášku 
b) uhradí vstupní poplatek a členský příspěvek, 
c) schválí to výkonný výbor. 
 
Přihlášku přijímá kterýkoliv člen výkonného výboru. Na členství ve sdružení není právní nárok. 
4.3. Členství zaniká 
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru 
b) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení. 
 
Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena sdružení, jestliže člen zvlášť závažným způsobem porušuje své členské povinnosti nebo poškozuje dobré jméno sdružení nebo hokejového klubu HC Stadion Litoměřice. Důvodem pro vyloučení je i nezaplacení členského příspěvku v dodatečně stanovené době na základě písemné výzvy výkonného výboru. 
4.4. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení se lze do 7 dnů odvolat. Odvolání se podává písemně, či elektronickou formou výkonnému výboru a rozhodne o něm na své nejbližším zasedání členská schůze. Během odvolacího řízení je členství pozastaveno. Vyloučený člen nemá právo na vrácení svých příspěvků. Novou přihlášku si může podat nejdříve po uplynutí 2 let od data svého vyloučení. 
 
Článek V.
Práva členů 
5.1. Každý člen má přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných sdružením a požívat na nich veškerých výhod, které sdružení poskytuje. Je rovněž oprávněn kdykoli a jakoukoli formou předkládat všem vrcholným orgánům konstruktivní návrhy, podněty a připomínky týkající se činnosti sdružení. 
5.2. Každý z členů sdružení má právo účastnit se členské schůze, svobodně na ní hlasovat a volit výkonné orgány sdružení. Dosáhl-li zletilosti, může být do těchto orgánů i volen. Všichni členové mají právo být nejméně 3 dny dopředu osobně informováni pozvánkou o místě, termínu a času konání členské schůze a o jejím pořadu jednání. Pozvánka musí být písemná, může však mít elektronickou podobu. 
5.3. Právem každého člena je důsledná ochrana jeho osobních údajů poskytnutých ve prospěch sdružení. Veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu sdružení a nesmí být šířeny mimo sdružení. 
5.4. Právo každého člena sdružení kdykoli ukončit své členství v souladu s odstavcem 4.3. těchto stanov je respektováno. 
 
Článek VI. 
Povinnosti členů 
6.1. Člen sdružení je povinen dodržovat tyto stanovy spolu s dalšími vnitřními předpisy vydanými orgány sdružení a plnit povinnosti z nich vyplývající. 
6.2. Každý člen se musí vyvarovat takového jednání, které by bylo v rozporu s účelem a cíly sdružení, poškozovalo by jeho dobré jméno nebo by mu způsobilo, či mohlo způsobit, jakoukoli jinou újmu, či škodu. 
6.3. Každý z členů je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, na jejichž výši a frekvenci se usnese členská schůze. Prodlení s placením členských příspěvků může být důvodem k vyloučení člena podle odstavce 4.3. těchto stanov. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zániku není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení vstupního poplatku a svých členských příspěvků. 
6.4. Člen sdružení je povinen neprodleně oznamovat výkonnému výboru veškeré změny osobních údajů, které jsou důležité pro řádnou evidenci. 
6.5. Bývalý člen je povinen po ukončení svého členství odevzdat výkonnému výboru identifikační průkazku a neprodleně vyrovnat všechny své závazky vůči sdružení. 
 
HLAVA TŘETÍ
ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Článek VII.
Členská schůze 
7.1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové sdružení. 
7.2. Členská schůze se schází podle potřeby, alespoň jedenkrát ročně. Zasedání členské schůze svolává předseda jménem výkonného výboru. Oznámení o konání řádného zasedání se zveřejňuje na oficiálních webových stránkách sdružení. O konání zasedání jsou jednotliví členové sdružení informováni pozvánkou v souladu s odstavcem 5.2. těchto stanov. 
7.3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 
a) schvalování stanov sdružení a jejich změn, 
b) schvalování jiných vnitřních předpisů sdružení a jejich změn, 
c) schvalování plánu činnosti sdružení na kalendářní rok, 
d) schvalování výroční zprávy o činnosti sdružení za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření, 
e) odvolací řízení členů vyloučených rozhodnutím výkonného výboru, 
f) volba členů výkonného výboru a kontrolní komise, 
g) revize hospodaření, 
h) usnášení o zániku sdružení, 
i) stanovení výše členských příspěvků, 
j) další věci, vyplývající z těchto stanov nebo na nichž se usnese členská schůze. 
 
7.4. Záležitosti sdružení schvaluje členská schůze usnesením. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň 1/5 všech členů. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. K usnesení o zániku sdružení, schválení stanov a jejich změn je však zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů. 
7.5. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nejpozději do 14 dnů náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Rovněž na náhradní členskou schůzi bude jednotlivým členům poslána pozvánka podle odstavce 5.2. těchto stanov. 
7.7. Každý člen při volbách a hlasováních disponuje jedním hlasem. Může se rovněž zdržet hlasování. 
 
Článek VIII.
Výkonný výbor 
8.1. Výkonný výbor (dále jen ”výbor”) sdružení je tříčlenný orgán. Jeho funkčním obdobím jsou 2 roky. Jeho činnost je ukončena zvolením nového výboru. Nový výbor je volen na členské schůzi. 
8.2. Navrhovat členy výboru může kterýkoli člen sdružení. Členem výboru se může stát jen zletilý člen sdružení. Členy výboru volí členská schůze. Volby probíhají, je-li členská schůze usnášeníschopná. Členové výboru jsou voleni na základě tajného způsobu hlasování. Další podrobnosti týkající se průběhu voleb členů výboru stanoví členská schůze usnesením. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Uvolní-li se místo člena výboru v průběhu řádného funkčního období, je na uvolněné místo na nejbližší členské schůzi zvolen nový. 
8.3. Člen výkonného výboru, který během volby získal nejvíce hlasů, se stává předsedou sdružení. Předseda sdružení řídí činnost výkonného výboru. Je statutárním orgánem sdružení, zastupuje je navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení v rozsahu písemného pověření. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. 
8.4. Výbor řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Činnost výboru je následující: 
a) připravuje a předkládá návrhy členské schůzi a shromažďuje pro ni veškeré podklady, 
b) vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví, archivuje korespondenci, 
c) vede oficiální webové stránky sdružení, 
d) pořizuje záznamy z jednání členské schůze, 
e) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení dosavadních za podmínek stanovených v čl. 4.3. 
f) písemně zpracovává usnesení a rozhodnutí členské schůze a zveřejňuje je, 
g) připravuje výroční zprávu o činnosti sdružení za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření, 
h) předkládá návrh rozpočtu na další období, 
i) navrhuje případné změny stanov, 
j) navrhuje další cíle činnosti. 
 
8.5. Další pravomoci výboru může stanovit členská schůze usnesením. 
 
Článek IX.
Kontrolní komise 
9.1. Kontrolní komise je tříčlenný orgán. Její funkční období je identické s výkonným výborem. Shodný je i způsob volby jejích členů. 
9.2. Úkolem kontrolní komise je dohlížet na činnost výkonného výboru, zda je v souladu se stanovami a vnitřními předpisy. Dohlíží i na hospodaření. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se jednání výkonného výboru, nehlasuje však na něm. O výsledcích své činnosti informuje členskou schůzi. 
 
HLAVA ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ 
 
Článek X.
Zásady hospodaření 
10.1. Sdružení je neziskovou organizací. 
10.2. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými předpisy. 
10.3. Prostředky k zajištění své vlastní činnosti a administrativního chodu získává sdružení 
prostřednictvím členských příspěvků, darů, dotací a grantů, případně též prostřednictvím daňových asignací. 
10.4. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti a k zajištění vlastního provozu sdružení. 
10.5. Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení nebo na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto bankovnímu účtu mají jednotliví členové výkonného výboru. 
10.6. Vlastní účetnictví sdružení vede výkonný výbor. 
10.7. Hospodaření sdružení projednává a schvaluje členská schůze. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření. 
 
 
HLAVA PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 
Článek XI.
Závěrečná ustanovení 
11.1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou. 
11.2. Sdružení se registruje podle obecně závazných právních předpisů. 
11.3. Veškeré vnitřní předpisy vydané orgány sdružení nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Budou-li v rozporu, je ta část, která je v rozporu, neplatná od samého počátku. 
11.4. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
V Pohořanech, 2012.